Kes me oleme?

Projekti „Soolise võrdõiguslikkuse suurendamine töö- ja eraelu tasakaalustamise võimekuse tõstmise abil“ (Towards gender equality through increased capabilities for work-life balance, WoBaCa) koordineerib Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei Eestis. Projekti kaasrahastab Euroopa Komisjon.

Projekti eesmärk on edendada soolist võrdõiguslikkust ning tõsta naiste ja meeste töö- ja eraelu tasakaalu suurendamise võimekust, töötades välja mitmeid uuenduslikke ja interaktiivseid tööriistu. Need tööriistad aitavad suurendada võrdsust läbi igapäevaste praktiliste oskuste parandamise, hoiakute muutmise ja sooliste stereotüüpide vähendamise.

Üheks neist innovaatilistest tööriistadest on strateegiline õpimäng, millest on valminud nii füüsiline lauamäng kui ka digimäng. Mäng põhineb voliniku analüüsil aspektidest, mis takistavad töö- ja eraelu vahelise tasakaalu saavutamist või soodustavad diskrimineerivaid praktikaid, mis seda tasakaalu negatiivselt mõjutavad.
Õpimäng on loodud kasutamiseks koolides, ettevõtetes ja laiema üldsuse poolt. Osana suuremast projektist kasutatakse õpimängu paralleelselt koos lühifilmidest koosneva seriaaliga. Õppeseriaali tootis Kuukulgur Film.
Projekti väljundiks on ka töö ja pereelu tasakaalu toetavad suunised: perekondlike kohustusega inimestele, nende töökaaslastele, organisatsiooni või ettevõtte juhtkonnale, kohalikule omavalitsusele, haridusasutustele või õppeasutustele, poliitikakujundajatele, töövõtjatele ja töötajatele ning lihtsas keeles juhend.

Projekti viiakse ellu koostöös Saksamaa Heidelbergi linna ja Serbia võrdsusvolinikuga, kellelt saadakse väärtuslikku tagasisidet projekti raames loodud tööriistade kasutamise kohta nii riiklikul kui ka omavalitsuse tasandil. Projekti kolmas partner on Estonian Business School, kelle roll on käitumisteadustel põhineva metoodika ja uurimistöö läbiviimine.

Serbia Vabariik võttis osa uuringust “Kolmas elukvaliteedi uuring Euroopas”, milles võrreldi töö- ja eraelu tasakaalu Lääne-Balkani riikides ning uuringuga leiti, et Serbias on kõige suurem protsent töötajaid, kellel puudub töö ja pereelu tasakaal. Seda seletatakse töökorralduse ning paindumatu tööajaga. Naised teevad suuremal määral tasustamata tööd kui mehed ning see peegeldub ka töö ja eraelu tasakaalus.

Heidelbergi linnal on eeskujulikud praktikad, mis tagavad soolise võrdõiguslikkuse kohalikul tasandil. 29. märtsil 2007 kirjutas Heidelbergi linnavolikogu alla Euroopa Liidu võrdõiguslikkuse hartale: “Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse harta kohalikus elus” (“The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life”). Heidelbergist sai Baden-Wuerttembergi esimene linn ning teine ​​enam kui 100 000 elanikuga linn Saksamaal, kes on selle harta ametlikult heaks kiitnud ja seda rakendanud. Heidelberg oli ka esimene linn Saksamaal, mis esitas teise Võrdõiguslikkuse Tegevuskava (Equality Action Plan). Plaan põhineb selgelt struktureeritud raamistikul, mille eesmärk on oskus hinnata atraktiivse ja sootundliku omavalitsuse arenguprotsessi. Heidelbergi linnal on töö ja eraelu tasakaaluga seotud küsimustes õpilastega töötamise kogemus, mistõttu on nende kogemus projekti elluviimisel hindamatu väärtusega.

Projekt kestab kaks aastat: 17. veebruar 2020 kuni 16. veebruar 2022.

 

Vaata lähemalt: