1
2
3

Kas tööandja võib vanemal keelata töötajal lapsega seotud olulistel üritustel osalemast?

JahA
EiB
Järgmine video
Ei. Tööandjal on kohustus anda tasustatavat vaba aega mõistlikus ulatuses isiklike asjade ajamiseks sh olla töölt eemal perekondlikul, haiguse või õnnetusjuhtumiga seotud põhjusel, kui neid toimetusi ei saa teha väljaspool tööaega.
1
2
3

Kas väljaspool kokkulepitud tööaega peab vastama ülemuse kõnedele?

JahA
EiB
Järgmine video
Ei. Töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid tööajal. Töövälisel ajal ei pea ta tööandjale kättesaadav olema ega tööülesandeid täitma.
1
2
3

Kas tööintervjuul võib küsida laste(saamise) kohta?

JahA
EiB
Järgmine video
Ei. Tööandjal on keelatud küsida andmeid raseduse, sünnitamise, lapsevanemaks olemise ja perekondlike kohustuste täitmise kohta. Ka lepingueelsetel läbirääkimistel või töölepingu sõlmimist muul viisil ette valmistades ei või nõuda tööle soovijalt andmeid, mis puudutavad ebaproportsionaalselt tööle soovija eraelu või mis ei ole seotud sobivusega pakutavale töökohale. Selliste küsimuste hulka loetakse muu hulgas küsimused kandidaadi perekonnaseisu, laste olemasolu ja perekondlike kohustuste kohta.
1
2
3

Kas vajadusel võib lapse töökoosolekule kaasa võtta?

JahA
EiB
Järgmine video
Jah. Kui vanemal pole võimalik last hoidjaga jätta, tuleb laps tööle kaasa võtta ja see on normaalne – vastupidise suhtumise väljendamine võib olla ahistamine. Ahistamine on inimesele soovimatu või ebameeldiv korduv käitumine, mis loob alandava, ründava, solvava või vaenuliku keskkonna ja mis põhineb näiteks kellegi sool, rassil, nahavärvil, rahvusel, usutunnistusel või veendumustel, vanusel, puudel või seksuaalsel sättumusel. Ahistamine on üks diskrimineerimise vorme.
1
2
3

Kas pereliikmetel on kohustus täisealist lähisugulast tööajast hooldada?

JahA
EiB
Järgmine video
Ei. Kui täisealine inimene ei ole võimeline ise ennast ülal pidama, tekib tema lähisugulastel (vanematel, lastel, vanavanematel või lapselastel) kohustus teda ülal pidada. Oma vanemate ja vanavanemate ülalpidamise kohustust ei tohi segamini ajada kohustusega neid isiklikult tööajast hooldada. Inimese abivajaduse suurust hindab kohalik omavalitsus, kellel on kohustus abivajadusega inimest aidata.
1
2
3

Kas paindlik tööajakorraldus erineb oluliselt tavapärasest?

JahA
EiB
Järgmine video
Jah. Kui tavapärane täistööaeg on esmaspäevast reedeni kellast kellani, siis paindliku tööaja korralduse puhul pole tööaeg tavapärane, vaid see on osaajaga või töötatakse mittetavapärastel aegadel (õhtuti, öösiti ja nädalavahetustel). Mittetavapärane on ka vahetustega töö (summeeritud tööaja arvestuse alusel).
1
2
3

Kas lisaks isiklikule tugivõrdgustikule saab abi küsida ka tööandjalt või kohalikust omavalitsusest?

JahA
EiB
Järgmine video
Jah. Töökohal peab töötaja eelkõige töö ja pereelu ühitamisega seotud vajadustest ja probleemidest tööandjale teada andma. Tööandjale tuleb selgitada, millised on töötaja vajadused, et töö- ja pereelu tasakaalus oleks. Lisaks saab abi elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest ja koolist.
1
2
3

Kas töötaja peab tööandjale oma vajadustest rääkima?

JahA
EiB
Järgmine video
Jah. Töökohal peab töötaja eelkõige töö ja pereelu ühitamisega seotud vajadustest ja probleemidest tööandjale teada andma. Tööandjale tuleb selgitada, millised on töötaja vajadused, et töö- ja pereelu tasakaalus oleks. Alles seejärel tekib tööandjal kohustus töötaja vajadustega mõistlikul määral arvestada.
1
2
3

Kas tööandja saab omalt poolt pakkuda paindlikku tööaja korraldust?

JahA
EiB
Järgmine video
Jah. Tööandjal lasub kohustus naiste ja meeste võrdõiguslikkust edendades kujundada töötingimused sobivaks nii naistele kui ka meestele ning tõhustada töö- ja pereelu ühitamist, arvestades sealjuures töötajate vajadusi.
1
2
3

Kas abivajadusega inimene saab teha jõukohast tööd?

JahA
EiB
Järgmine video
Jah. Inimese vanusest või puudest tingitud erivajadus ei välista tema töötamist. Kui inimene vajab töökoha kohandamist, tuleb tööandjal seda mõislikul määral teha. Kohanduste ja abivahendite muretsemise on roll ka sotsiaalhoolekande asutustel.
1
2
3

Kas tööandja peab töötajale andma sobivad töövahendid, kui töötaja vajab neid tulenevalt oma erivajadusest või paindlikust töökorraldusest.

JahA
EiB
Järgmine video
Jah. Töötaja erivajaduse või paindliku töökorralduse puhul on tööandja ülesandeks varustada töötaja töötamiseks vajalike töövahenditega.
1
2
3

Kas ainult ema peab haige lapsega kodus olema?

JahA
EiB
Järgmine video
Ei. Kuigi vanemad vastutavad selle eest, et haige lapse hooldamine oleks korraldatud, siis see ei tähenda, et haigestunud last peab kodus hooldama just ema või isa. Hoolduslehe alusel võib töölt ära haiget last hooldama jääda ka keegi teine, kes lapse põetamise ja toetamisega hakkama saab, näiteks sugulane või tuttav.
1
2
3

Kas lapsevanemal ja elukaaslasel on õigus oma hobidele?

JahA
EiB
Järgmine video
Jah. Lapsevanem on samuti inimene oma eriomaste vajadustega. Oskus arvestada Isiklike vajadustega on tähtis. Kui lapsevanem teeb ainult tööd ning pühendub ainult perekonnale ja jätab oma isiklikud vajadused kõrvale, siis võib see mõjuda halvasti lapsevanema vaimsele ja füüsilisele tervisele.
1
2
3

Kas töötajal on võimalik saada hooldaja puhkust?

JahA
EiB
Järgmine video
Jah. Töötajat, kes hooldab või toetab märkimisväärset hooldamist või tõsise terviseprobleemi tõttu tuge vajavat isikut, nimetatakse hooldajaks. Hooldajal on võimalik hoolduskohustuse täitmiseks kasutada töövõimetuslehte ehk hoolduslehte.
1
2
3

Kas kohalik omavalitsus peab võimaldama koduteenust inimestele, kes vajavad igapäeva tegevustes abi?

JahA
EiB
Järgmine video
Jah. Koduteenus on inimestele, kes vajavad abistamist kodustes tingimustes. Kõrvalabiga aidatakse näiteks küttepuid või vett tuppa tuua, toitu valmistada, koristada, pesta vms. Teenus hõlmab ka abi korraldamist väljaspool inimese kodu, kui see on vajalik tema igapäevaseks toimetulekuks, näiteks poest toidu toomine, saatmine arsti juurde jms.

Kui lapsel on lasteaias esinemine…

01

Kodune töö on ka töö

02

Kas on plaanis veel lapsi saada?

03

Laps on normaalsus

04

Teistmoodi töötamine

05

Saan kõigega ideaalselt hakkama…?

06

Graafik ja pesumasin

07

Lastetuba

08

Uued ajad

09

Puhata peab oskama

10

Vanaema

11

Õigus võtta puhkust

12

Palk ja preemia

13

Harmoonia

14

Elu on töö on elu

15

Elu on töö on elu

16
Vaata tervet õpifilmide nimekirja

Meedia

Lühifilmid

Kui lapsel on lasteaias esinemine…

01

Kodune töö on ka töö

02

Kas on plaanis veel lapsi saada?

03

Laps on normaalsus

04

Teistmoodi töötamine

05

Saan kõigega ideaalselt hakkama…?

06

Graafik ja pesumasin

07

Lastetuba

08

Uued ajad

09

Puhata peab oskama

10

Vanaema

11

Õigus võtta puhkust

12

Palk ja preemia

13

Harmoonia

14

Elu on töö on elu

15

Pikemad videod

Elu on töö on elu

16