1

Može li poslodavac sprečiti roditelje da učestvuju u važnom događaju vezanom za njihovo dete?

DaA
NeB
Ne. Poslodavac mora omogućiti razumnu količinu plaćenog slobodnog vremena za lične potrebe. Ovo podrazumeva odsustvo s posla zbog porodičnih razloga, bolesti ili nezgode, ako nije moguće rešiti ove problem nakon radnog vremena.

Da li zaposlenik treba da zna s kim bi trebalo razgovarati ako mora neočekivano napustiti posao?

DaA
NeB
Da. U interesu je i poslodavca i zaposlenog da u radnoj organizaciji postoje jasna i dogovorena pravila o načinu ostvarivanja prava da se ode s posla usled neočekivanih okolnosti.

Da li je poslodavac dužan da podstiče ravnotežu između posla i privatnog života?

DaA
NeB
Da. Poslodavac je dužan da podstiče ravnotežu između posla i privatnog života osmišljenu u odnosu na potrebe zaposlenog. Rešenja koja poslodavac nudi mogu biti različita za svakog zaposlenog, a s obzirom na potrebe zaposlenog.

Da li je neophodno prihvatiti telefonske pozive rukovodioca nakon radnog vremena?

DaA
NeB
Ne. Zaposlenik je dužan da izvršava radne obaveze tokom radnog vremena. Zaposlenik ne mora biti dostupan i obavljati radne zadatke nakon radnog vremena.

Da li se neplaćeni rad kod kuće takođe smatra poslom?

DaA
NeB
Da. Iako se kućni poslovi i briga o drugim članovima porodice ne plaćaju, to se takođe smatra poslom. Roditelju opterećenom poslom kod kuće može se pomoći usklađivanjem posla u kancelariji. Na primer, dopuštanjem fleksibilnog radnog vremena, skraćenog radnog vremena ili rada na daljinu. Još jedan faktor koji bi mogao pomoći u ravnoteži posla i porodičnog života je odobravanje slobodnog vremena zaposlenom za hitna porodična pitanja ili u svrhu odgovaranja na zahteve privatnog života.

Ako nekome u porodici treba svakodnevna pomoć, mora li je ponuditi član porodice koji radi?

DaA
NeB
Ne. Ako je osobi potrebna svakodnevna pomoć, opština u kojoj ta osoba živi ima obavezu da pomogne.

Da li je uredu pitati o deci (imate li dece) tokom razgovora za posao?

DaA
NeB
Ne. Poslodavcu je zabranjeno postavljati pitanja u vezi trudnoće, porođaja, roditeljstva i ispunjavanja porodičnih obaveza. Tokom intervjua prije potpisivanja ugovora ili tokom priprema za potpisivanje ugovora o radu, nije dozvoljeno tražiti informacije koje se tiču privatnog života podnosioca zahteva ili koje nisu povezane sa podobnošću kandidata za to radno mesto. Pitanja o bračnom statusu, deci i porodičnim obavezama su nedopustiva.

Može li zaposlenik dati predloge o boljoj organizaciji rada?

DaA
NeB
Da. Isplati započeti konstruktivnu diskusiju o potrebama i problemima ravnoteže između posla i privatnog života. Poslodavac bi trebalo da obrati pažnju na potrebe zaposlenog i njegovu želju da uskladi poslovni i porodični život. Posao se mora obaviti, naravno, ali bi trebalo razmotriti da li bi rad od kuće bio od pomoći. Pomoć je takođe dostupna od opštine ili škole.

Treba li baka i deda da napuste posao i počnu da čuvaju decu?

DaA
NeB
Ne, ali mogu biti od velike pomoći. Na primer ako je dete bolesno, lekar može izdati potvrdu za negovatelja, da baka i deda mogu odsustvovati s posla, koja im omogućava da odsustvuju s posla, a budu plaćeni skoro isto kao da nisu odsustvovali. Recimo, na stranicama 18–20 „Ko je star – ja nisam?!“ letka navedeni su načini da baka i deda pomognu porodici. Zatražite ovaj letak u najbližoj biblioteci ili ga pogledajte na veb-stranici: volinik.ee/vanus/lae-alla-raamat-ise-oled-vana/

Može li roditelj, ako je neophodno, povesti dete na radni sastanak?

DaA
NeB
Da. Ako nije moguće odvesti ga u obdanište, dozvoljeno je da roditelj dovede dete u kancelariju. Zabraniti ovo se može smatrati uznemiravanjem. Uznemiravanje je neželjeno ili neprijatno, opetovano, ponašanje koje stvara nedostojanstvenu, agresivnu, uvredljivu ili neprijateljsku atmosferu, a zasnovanu na rodu, polu, rasi, boji kože, nacionalnosti, verskim uverenjima, ubeđenjima, godinama starosti, invaliditetu ili seksualnim sklonostima. Uznemiravanje je oblik diskriminacije.

Je li dopušteno omalovažavati osobu koja dovode dete na sastanak?

DaA
NeB
Ne. Omalovažavanje roditelja na poslu ili uvredljivi komentari mogu uzrokovati nelagodu roditelju i on/ona to može doživjeti kao uznemiravanje. Zbog toga je nedopustivo omalovažavati ljude na osnovu njihovih nepromenjivih svojstava, kao što je – da su roditelji.

Ima li otac pravo na roditeljski dopust?

DaA
NeB
Da. U Estoniji vlada je odobrila roditeljski dopust, kao i zasebni dopust za očeve. Zaposleni očevi imaju pravo na očinski dopust u trajanju od 30 kalendarskih dana, dok dete ne napuni tri godine. Svrha očinskog dopusta je podsticanje očeva da se što više uključe u brigu o deci – što dovodi do ravnomernije raspodele aktivnosti vezanih za odgoj dece.

Da li su članovi porodice dužni da brinu o odraslom članu uže porodice?

DaA
NeB
Ne. Ako odrasla osoba nije sposobna da se brine o sebi, bliski srodnici (roditelji, deca, bake i deke ili unuci) dužni su da toj osobi pruže finansijsku podršku. Obavezu finansijske podrške za roditelje ili bake i deke treba razlikovati od pružanja lične nege tokom radnog vremena. Visinu pomoći određuje opština koja je dužna da pomogne dotičnoj osobi.

Da li su radne obaveze jednog roditelja važnije od hobija drugog roditelja?

DaA
NeB
Ne. Oba roditelja imaju pravo na uravnotežen poslovni, porodični i privatni život. Svaka osoba ima pravo da se bavi nečim što je ispunjava i čini srećnim bez straha da će biti zanemarena ili diskriminisana. Nikakvi rodni stereotipi ili ubeđenja, mišljenja i procene drugih ljudi ne bi trebalo da ograničavaju ili diktiraju pravo muškaraca ili žena na donošenje sopstvenih odluka.

Može li vulnerabilna osoba kojoj je potrebna pomoć da doprinese društvu?

DaA
NeB
Da. Uprkos tome što joj je potrebna pomoć, toj osobi bi trebalo pružiti jednake mogućnosti da učestvuje u društvu. Ako ta osoba želi da doprinese, nema potrebe da se stidi zdravstvenih ograničenja – kad je u pitanju vulnerabilnost, ta osoba bi svakako trebalo da traži pomoć.

Da li se fleksibilna organizacija rada mnogo razlikuje od obične organizacije rada?

DaA
NeB
Da. Ako je uobičajeno redovno radno vreme u određene sate od ponedeljka do petka, radno vreme u fleksibilnoj organizaciji rada je skraćeno radno vreme ili se radi u neubičajene sate (uveče, noću i vikendom). Rad u smenama se takođe smatra neubičajenim (na osnovu evidencije ukupnog radnog vremena).

Mogu li se sastanci planirati da se održe nakon radnog vremena?

DaA
NeB
Ne. Zaposleni će tokom radnog vremena ispunjavati radne zadatke. Ne postoji obaveza ispunjavanja radnih zadataka nakon radnog vremena.

Može li osoba zatražiti pomoć od opštine oko čuvanja dece?

DaA
NeB
Da. Opštine pružaju različite socijalne usluge. Na primer, opštine nude obdanište za decu od 1,5 do 3 godine da pomognu u izlaženju na kraj i radu roditelja.

Može li se tražiti pomoć od poslodavca ili opštine i pored podrške porodice i prijatelja?

DaA
NeB
Da. Zaposlenik bi trebalo da obavesti poslodavca o svojim potrebama u pogledu ravnoteže između posla i privatnog života i da objasni svoje potrebe za ravnotežom između posla i privatnog života. Pomoć je takođe dostupna od lokalne opštine ili škole.

Da li su škole odgovorne za nastavu?

DaA
NeB
Da. Roditelji nisu obavezni da poučavaju decu kod kuće. Svakom učeniku može biti potrebna pomoć tokom pohađanja nastave, a škola je obavezna da tu pomoć ponudi. Opšta pomoć se nudi učeniku koji ima poteškoća sa pohađanjem nastave ili je zaostao u postizanju ciljeva učenja. Pomoć obuhvata individualno savetovanje, usluge stručnjaka za podršku i, ako je neophodno, dodatne individualne ili grupne časove.

Da li rukovodilac sme da stupa u kontakt sa zaposlenikom nakon radnog vremena?

DaA
NeB
Ne. Zaposlenik će tokom radnog vremena ispunjavati radne zadatke. Ne postoji obaveza ispunjavanja radnih zadataka, javljanja na telefon ili ugošćavanja poslodavca kod kuće, nakon radnog vremena.

Treba li zaposlenik razgovarati o svojim potrebama s poslodavcem?

DaA
NeB
Da. Zaposlenik mora obavestiti poslodavca o potrebama i problemima koji se tiču ravnoteže između posla i privatnog života i da objasni svoju potrebu za ravnotežom između posla i privatnog života. Nakon toga, poslodavac je dužan da, u razumnim okvirima, uzme u obzir potrebe zaposlenog.

Da li poslodavac treba da preduzme mere ako je kolega diskriminisan na osnovu njegovog/njenog pola?

DaA
NeB
Da. Omalovažavanje nekoga na poslu ili uvredljivi komentari mogu izazvati nelagodu kod te osobe i ona to može doživeti kao uznemiravanje. Zbog toga je nedopustivo omalovažavati ljude na osnovu njihovih urođenih karakteristika. U slučaju jasno uvredljivih komentara, poslodavcu je nedopustivo da ostane pasivan i objasni ovo ponašanje kao sukob između zaposlenih. Naprotiv, poslodavac mora da stavi tačku na uznemiravanje među zaposlenima. Poslodavac mora osigurati okruženje u kojem se nijedan zaposlenik ne oseća uznemiravan.

Da li ste znali da poslodavac mora uzeti u obzir potrebe svojih zaposlenika?

DaA
NeB
Da/ne. Postizanje ravnoteže između posla i privatnog života znači da bi uslovi rada trebalo da su prihvatljivi, u granicama razumnog, za sve osobe. U zavisnosti od radnih zadataka i položaja osobe, poslodavac ima različite mogućnosti da pomogne u ravnoteži između posla i porodičnog života.

Može li poslodavac ponuditi fleksibilno radno vrijeme?

DaA
NeB
Da. Tako što će promovisati ravnopravnost žena i muškaraca. Poslodavac je odgovoran za uslove rada koji će odgovorarati i ženama i muškarcima i za ravnotežu posla i porodičnog života, a kad je reč o potrebama zaposlenih.

Da li je opština obavezna da ponudi rešenja za postizanje ravnoteže između posla i privatnog života?

DaA
NeB
Da. Opština je dužna da pruža različite socijalne usluge koje pomažu u ravnoteži između posla i porodičnog života. Na primer, opštine pružaju usluge obdaništa za decu od 1,5 do 3 godine. Takođe pružaju podršku u radu roditelja i/ili staratelja dece mlađe od 18 godina koja imaju ozbiljan ili značajan invaliditet. Druge socijalne usluge koje pruža opština, kao što su usluge nege odraslih ili usluge ličnog asistenta, takođe pomažu u uspostavljanju ravnoteže između posla i porodičnog života.

Da li roditelji moraju da imaju „vreme za sebe“?

DaA
NeB
Da. Da bi roditelji mogli da rade i budu predani roditelji, “vreme za sebe” je takođe važno.

Može li vulnerabilna osoba biti angažovana na poslu koji odgovara njegovim/njenim sposobnostima?

DaA
NeB
Da. Osoba sa posebnim potrebama može da ima opciju zaposlenja. Ako je toj osobi potrebno da joj se prilagodi radnom mesto, poslodavac mora da obezbedi te prilagodbe, u razumnoj meri. Institucije socijalne službe takođe igraju ulogu u prilagodbi i obezbeđivanju resursa.

Da li su potrebe svih članova porodice važne?

DaA
NeB
Da. Svaka osoba ima pravo da se bavi stvarima koje je ispunjavaju i čine srećnom. Rodna ravnopravnost podrazumeva jednaka prava muškaraca i žena, kad je reč o njihovim obavezama, mogućnostima i odgovornostima u poslovnom životu, obrazovanju i drugim društvenim aspektima života.

Da li je odgajanje dece i pravo i obaveza roditelja?

DaA
NeB
Da. Pravo na izdržavanje, zaštitu i podizanje dece je u isto vreme i pravo i obaveza. Primarna odgovornost da obezbedi prava i dobrobit deteta je na roditelju ili licu koje odgaja dete. Osoba koja odgaja dete mora imati podršku državne i lokalnih vlada, kao pravnih lica, u obezbeđivanju prava i dobrobiti deteta, a putem javnih i privatnih zakona u skladu s nadležnostima ovih vlada.

Mora li poslodavac zaposleniku obezbediti odgovarajuće alate, ako su zaposleniku potrebni zbog njegovih posebnih potreba ili fleksibilnu organizaciju rada?

DaA
NeB
Da. Kada se radi o posebnim potrebama zaposlenog ili o potrebi fleksibilne organizacije rada, poslodavac mora zaposlenom obezbediti potrebnu radnu opremu i uslove.

Da li je odgovornost samo na deci da pomognu svojim vulnerabilnim roditeljima tokom radnog vremena?

DaA
NeB
Ne. Opštine takođe pružaju socijalne usluge kao podršku izlaženju na kraj i radu. Na primer, usluge nege odraslih ili usluge ličnog asistenta pomažu u uspostavljanju ravnoteže između posla i porodičnog života.

Mora li opština pronaći rešenja za probleme koji se javljaju kada je nekome potrebna nega?

DaA
NeB
Da. Opštine takođe pružaju socijalne usluge kao podršku u izlađenju na kraj i radu. Na primer, usluge nege odraslih ili usluge ličnog asistenta pomažu u uspostavljanju ravnoteže između posla i porodičnog života.

Da li bi samo majka trebalo da je kod kuće sa bolesnim detetom?

DaA
NeB
Ne. Iako su roditelji odgovorni za organizaciju brige o bolesnom detetu, to ne znači da se samo majka ili otac moraju brinuti o bolesnom detetu kod kuće. Na osnovu potvrde o odsustvu negovatelja, neko drugi može negovati ili brinuti se o detetu, poput rođaka ili poznanika, koji mogu ostati da se brinu o bolesnom detetu.

Da li je dozvoljeno omalovažavanje saradnika zato što ispunjava porodične obaveze?

DaA
NeB
Ne. Omalovažavanje nekoga na poslu ili uvredljivi komentari mogu da uzrokuju nelagodu kod te osobe i ona to može doživjeti kao uznemiravanje. Zbog toga je nedopustivo omalovažavati ljude na osnovu njihovih kvaliteta, poput ispunjavanja porodičnih obaveza.

Da li je neophodno dati zaposlenom slobodno zbog neočekivanog porodičnih dešavanja?

DaA
NeB
Da. Poslodavac mora zaposleniku omogućiti plaćeno odsustvo, u razumnim okvirima, za lične potrebe. Ovo podrazumeva odsustvo s posla zbog porodičnih razloga, bolesti ili nezgode, ako nije moguće rešiti ove problem nakon radnog vremena.

Da li roditelj i njegov/njen partner imaju pravo na svoj hobi?

DaA
NeB
Da. Roditelji su osobe sa individualnim potrebama. Sposobnost uzimanja u obzir ličnih potreba je važna. Ako jedan roditelj posvećuje svoje vreme samo poslu i porodici, ostavljajući lične potrebe po strani, to može imati štetne posledice po mentalno i fizičko zdravlje tog roditelja.

Da li je za poslodavca korisnije kada su zaposleni odmorni?

DaA
NeB
Da. Zakon propisuje pravila o radu i odmoru kako bi se zaposleni dobro odmorili za rad. Ako je neophodno, poslodavac može obezbediti dodatne slobodne dane ako je zaposlenom to potrebno, na primer, iz porodičnih razloga.

Može li poslodavac uskratiti zaposleniku bonus ako je zaposlenik bio odsutan s posla ili je uzeo dopust zbog porodičnih razloga?

DaA
NeB
Ne. Zaposlenik koji ispunjava porodične obaveze neće biti tretiran manje povoljno ili diskriminisan prilikom dodele bilo kakvih beneficija, unapređenja, i slično.

Može li zaposlenik dobiti dopust za negovatelja?

DaA
NeB
Da. Zaposlenik koji značajno neguje ili izdržava osobu kojoj je zbog ozbiljnih zdravstvenih problema potrebna pomoć naziva se njegovatelj. Negovatelj može da koristi potvrdu o nesposobnosti za rad ili potvrdu o odsustvu negovatelja da bi ispunio svoju obavezu.

Da li kolege treba da imaju razumevanja za oca koji dovodi svoje dete na posao?

DaA
NeB
Da. Odgovornost u podizanju deteta treba da podjednako snose oba roditelja. U organizaciji, kolege i poslodavac igraju važnu ulogu u osiguravanju da radnicima koji moraju dovesti dete sa sobom na posao i brinuti o njemu bude prijatno.

Da li zaposleni imaju pravo na privremeno odsustvo sa posla radi rešavanja ličnih stvari?

DaA
NeB
Da. Ako postoji hitan razlog zbog kojeg zaposleni nije u mogućnosti da radi, poslodavac je po zakonu dužan da mu isplati prosečnu platu za (razumno) vreme odsustva s posla. To može uključivati rešavanje pitanja kod kuće, odlazak na pregled kod doktora ili sastanak u instituciji koja nije dostupna van radnog vremena. Poslodavac može pravilnikom o organizaciji rada urediti postupak dobijanja odsustva.

Da li je lokalna samouprava obavezna da pruža kućnu uslugu onima kojima je potrebna pomoć u svakodnevnim aktivnostima?

DAA
NEB
Da. Kućna usluga je dizajnirana za ljude kojima je potrebna pomoć. Njima se može pomoći, na primer, prikupljanjem vode ili drva za ogrev, pripremanjem hrane, čišćenjem ili pranjem. Usluga takođe uključuje pomoć izvan kuće ukoliko je to potrebno da bi osoba mogla da se nosi sa svakodnevnim obavezama. Tu spada nabavka ili odvođenje osobe na pregled kod doktora.

Da li bi roditelji koji imaju malu decu i roditelje o kojima se brinu trebali da prihvate posao u inostranstvu?

DAA
NEB
Da. I roditelji bi trebali biti u mogućnosti da maksimalno iskoriste prilike koje im se ukažu, uključujući šansu za bolju karijeru. Kada se preselite u drugu državu članicu Evropske unije, na vas se primenjuju sva prava stanovnika te države članice, tako da imate niz mogućnosti u rešavanju obaveza skrbi. Zatražite pomoć od svog poslodavca ili lokalne vlasti.

Može li zaposlenica biti isključena iz planova za proširenje kompanije jer je zatrudnela?

DAA
NEB
Ne. Zaposlenice ne smiju biti manje bitne i lošije tretirane zbog trudnoće.